KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOJCIESZKOWIE

Szanowni Państwo,

chcąc załatwić sprawę w CUS w Wojcieszkowie, podajecie nam swoje dane osobowe. W trosce o ich bezpieczeństwo, poniżej  przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor CUS. Możecie się z nim skontaktować:

 1. listownie na adres siedziby administratora: ul. Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków,
 2. e-mailem: cus@wojcieszkow.pl,
 3. telefonicznie:(0-25) 755-43-34.

Administrator wyznaczył specjalną osobę Inspektora Ochrony Danych- Panią Małgorzatę Potręć, która udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. wykonania zadnia realizowanego w interesie publicznym, należącym do zadań własnych gminy lub do zadań, które zostały gminie zlecone lub powierzone do wykonania (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. wykonania umowy, których mogą Państwo być stroną lub na podstawie których będą mogły być podejmowane działania na Państwa żądanie(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w pozostałych przypadkach –jedynie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji oraz instytucjom bankowym. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach:

 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta umowa, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś odmowa będzie skutkowała brakiem możliwości jej zawarcia. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym poinformowani. Jeśli nie podadzą Państwo danych lub podadzą dane niepełnie nie będziemy mogli zrealizować Państwa żądania, a Państwa wniosek może zostać nie rozpoznany.

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:

 1. dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
 3. ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości –na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 4. usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
 5. sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo. Prawo wniesienia skargi.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.