Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodziców na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Bezskuteczność egzekucji oraz fakt zabezpieczenia powództwa o alimenty potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

a) obywatelom polskim,

b) cudzoziemcom:

 • jezeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • przebywajacym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trakcie pobierania świadczeń musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego chyba, że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym:

a) do 18 roku życia,

b) gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia,

c) gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć kwoty 900,00 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną.


Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub – gdy jest ona niepełnoletnia – na wniosek jej rodzica (przedstawiciela ustawowego).

Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1 października do 30 września, wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia.

Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu sierpniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu październiku, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach wrzesień-październik świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca listopada. Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca września, czyli końca okresu świadczeniowego.

Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • tytuł wykonawczy przyznający świadczenie alimentacyjne,
 • zaświadczenie od komornika sądowego (lub innego organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub oświadczenie potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu przez osobę uprawnioną do szkoły lub szkoły wyższej – dotyczy osób pełnoletnich,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej,
 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o świadczenia z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do pobrania) – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do pobrania) – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które mają być przelewane świadczenia z funduszu alimentacyjnego (do pobrania).


W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.