PROGRAM

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego

CEL PROGRAMU:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a – o stopniu znacznym lub

b – o stopniu umiarkowanym albo

c – traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

ILOŚĆ:

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności’

3. 360 godzin rocznie dla:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
    niepełnosprawności;
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ODPŁATNOŚĆ:

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu.

TERMIN:

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod niżej wskazanym linkiem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022