Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie informuje, iż Gmina Wojcieszków przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie –115 950,00  zł
Całkowita wartość – 115 950,00 zł

Cele i adresaci Programu
Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami o stopniu znacznym i umiarkowanym.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program realizowany jest przez Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.