Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie rozpoczęło realizację projektu „Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego”.

Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej 370 osób (w tym 260 kobiet i 110 mężczyzn) dotkniętym kryzysem i ich otoczenia poprzez specjalistyczne usługi oraz podnoszenie kompetencji 6 osób świadczących usługi interwencji kryzysowej w okresie 01.03.2024-28.02.2026r. na terenie powiatu łukowskiego.

 

W ramach projektu zaplanowano rozwój kompleksowych usług:

 

1.Usługi specjalistyczne i interwencyjne dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo psychologiczne dziecięce
 • Terapia rodzinna
 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo specjalisty ds. uzależnienia i współuzależnienia w tym w zakresie problemów alkoholowych
 • Poradnictwo w zakresie przemocy domowej
 • Poradnictwo socjalne

Instrument będzie świadczony dla uczestników oraz otoczenia w postaci:
• konsultacji stacjonarnych świadczonych na terenie każdej gminy
• poradnictwa mobilnego świadczonego w miejscu zamieszkania wg indywidualnych potrzeb rodzin.

 1. Grupy wsparcia oraz warsztaty dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji
 • warsztaty kompetencji rodzicielskich
 • spotkania cykliczne grup wsparcia
 • warsztaty umiejętności społecznych
 1. Szkolenia doskonalące, warsztaty dla kadry świadczącej usługi interwencji kryzysowej

Okres realizacji projektu: 01.03.204 r. – 28.02.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 1 296 648,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 102 150,80 zł

Wkład własny: 64 832,40 zł

Rezultatem działań będzie:

– Wsparcie integracji społecznej 370 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
– Rozwój usług specjalistycznych i interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji
– Podniesienie kompetencji kadr świadczących usługi interwencji kryzysowej
– Zapewnienie dostępu do usług m.in. poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego, psychologicznego dla dzieci, prawnego, terapii i socjalnego 370 osobom dotkniętym kryzysem i ich otoczenia.

 

Realizator projektu: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Partnerzy projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie  oraz Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

INDYWIDUALNY MODEL REINTEGRACJI

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA