Celem działania Centrum jest:

 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. Podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im żucia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 3. Pomoc w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w miarę możliwości Centrum;
 4. Wypracowanie partycypacyjnego modelu usług społecznych, w którym działania instytucjonalne wspierane są przez organizacje samorządowe, podmioty ekonomii społecznej i osoby fizyczne.

Centrum realizuje:

 1. Wszystkie zadania wykonywane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie;
 2. Nierealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie do dnia utworzenia Centrum zadania z zakresu:
 3. polityki prorodzinnej;
 4. systemu pieczy zastępczej
 5. pomocy społecznej
 6. wspierania osób niepełnosprawnych
 7. promocji i ochrony zdrowia
 8. przeciwdziałania bezrobociu
 9. reintegracji zawodowej i społecznej
 10. kultury, kultury fizycznej i turystyki
 11. pobudzania aktywności obywatelskiej

Centrum realizuje zadania o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
Centrum może wykonywać usługi społeczne będące zadaniami gminy (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz inne zlecone Centrum, realizowane na podstawie odrębnych przepisów.
Przedmiot działalności Centrum obejmuje koordynację oraz zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wymienionych w niniejszym statucie.