Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt pn „Aktywizacja społeczno – ­zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” nr RPLU.11.01.00-06-0022/18 w partnerstwie z 4  gminami na terenie powiatu łukowskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 284 klientów (w tym 185 kobiet, 99 mężczyzn) GOPS w Krzywdzie, Adamowie, Serokomli i Wojcieszkowie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej do końca grudnia 2022 r.

Zachęcamy mieszkańców gmin Krzywda, Adamów, Serokomla oraz Wojcieszków do skorzystania z bezpłatnych usług:

 1. Aktywna integracja o charakterze społecznym, w tym
 • Mediacje rodzinne
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo psychologiczne dziecięce
 • Terapia rodzinna
 • Poradnictwo w zakresie problemów alkoholowych
 • Poradnictwo w zakresie przemocy domowej
 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo w zakresie logopedii
 1. Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym i zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 1. Praca socjalna i zasiłki

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 036 775,00 zł

Środki wspólnotowe: 881 258,75 zł

Wkład własny: 155 516,25 zł

Partnerzy projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie/Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Projekt „Aktywizacja społeczno – ­zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” nr RPLU.11.01.00-06-0022/18 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.