Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny

3 listopada 2022

W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie w dniu 18.10.2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. zostaną zamrożone ceny prądu dla tych, którzy utrzymają zużycie w określonych limitach. Granice zużycia są następujące:

  • 2000 kWh – dla osób fizycznych,
  • 2600 kWh – dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • 3000 kWh – dla rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ich rodzin.

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. 

Składa się je podmiotowi uprawnionemu. Jest nim:

  1. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub
  2. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

W oświadczeniu trzeba podać numer Karty Dużej Rodziny oraz załączyć jej kopię.

Przedmiotowe oświadczenie składa odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723) dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

W sprawie terminu i innych szczegółów na temat składania przedmiotowego oświadczenia prosimy kontaktować się z dostawcą energii.

Prawo do KDR ma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka (jeżeli kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci),
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

Natomiast prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie mu Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania :

1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a ) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku- w którym jest planowane ukończenie nauki 

3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana jest na wniosek bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny.

Karty tradycyjne (plastikowe) produkowane są przez PWPW S.A- termin dostarczenia Kart do CUS wynosi 60 dni.

Karty elektroniczne (mKDR) można wcześniej wyświetlać w aplikacji mobilnej mObywatel.

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Wojcieszków są wydawane przez Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00