• MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Osobiście pod adresem:
Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie
ul. Kościelna 44        
21-411 Wojcieszków

  • FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozytywne załatwienie sprawy następuje w formie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
W innych przypadkach załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy prawo do wniesienia odwołania.

  • WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
  2. W szczególnych przypadkach do wniosku należy dołączyć  oświadczenia i/lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin).
  • INFORMACJE DODATKOWE

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Należy pamiętać, że w przypadku urodzenia się dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 lat przysługuje kwota za niepełny miesiąc.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

  • PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177);