Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

15 kwietnia 2021

Miło nam poinformować,  że Gmina Wojcieszków zakwalifikowała się do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Na realizację Programu Gmina Wojcieszków otrzyma środki z Funduszu Solidarnosciowego w wysokości 61.506,00 zł 

Pomoc otrzyma 5 osób z niepełnosprawnością, w tym 1 dziecko w wieku do 16 rż. i 4 osoby dorosłeUczestnicy programu za usługi asystenta nie będą ponosić żadnych odpłatności

RESORTOWY PROGRAM   MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ   
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.

Gmina Wojcieszków informuje, iż w związku z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna  realizację resortowego  Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.
 finansowanego ze środków  Funduszu  Solidarnościowego

1.ODBIORCY PROGRAMU: 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

2.  ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA  USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ :

 1. Zakres usług świadczonych przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej obejmie w szczególności:
 1. pomoc w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w codziennych czynnościach, w pełnieniu ról społecznych – zgodnie z zapotrzebowaniem osób z niepełnosprawnością, na które składa się:  pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne i sportowe);
 2. pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 3. pomoc w robieniu zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.;
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przyprowadzeniu ich do lub z placówki oświatowej.

2. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876, z późn.zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

3. Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00,    w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 37 godzin miesięcznie.

4. Usługa w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

5. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na wniosek osoby lub jego opiekuna prawnego na podstawie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik   do programu.

6. Kosztem niekwalifikowanym programu jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

1. Nabór do Programu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2021 r.

2. Karta zgłoszenia ( wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równoważnym)  do programu przyjmowana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Programie.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy pod numerem telefonu 25 755 43 34

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00