PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

23 sierpnia 2023

CEL PROGRAMU:

wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

oraz

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a – o stopniu znacznym albo

b – o stopniu umiarkowanym albo

c – traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

 

ILOŚĆ:

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla osób posiadających orzeczenie na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób posiadających orzeczenie na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu;
  3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla osób posiadających orzeczenie na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną;
  4. 360 godzin rocznie dla:
  5. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
    niepełnosprawności;
  6. osób z niepełnosprawnością posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

ODPŁATNOŚĆ:

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA WSPARCIU PRZEZ ASYSTENTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA,  W TYM:

– wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

– wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

– wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

– wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 8 do Programu.

 

TERMIN:

1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod niżej wskazanym linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  powinny dostarczyć karty zgłoszeniowe (dostępne w siedzibie Centrum) do dnia 06 września 2023r.  na adres: Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie, ul. Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków.

 

 

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00