Informacja dotycząca dodatku węglowego

19 sierpnia 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Z dniem 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), następnie 17 sierpnia 2022 r. został ogłoszony wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3 000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak
i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można będzie składać:

  • począwszy od 23 sierpnia 2022 r. osobiście przez wnioskodawcę w Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie, przy ul. Kościelnej 44, 21-411 Wojcieszków, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Uwaga !!!

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia
się bez rozpatrzenia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w  Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie w godzinach 07.00- 15.00 pod numerem 25 755 43 34.

Pliki do pobrania

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00
x
Baner
Skip to content