Informacja dotycząca dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych zródeł ciepła

23 września 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Z dniem 20.09.2022 weszła w życie ustawa z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Obsługę wniosków realizuje Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG , albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy :

  1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;
  2. wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
  3. wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje :

  1. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
  2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3.000,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1.000,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2.000,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu osoby/rodziny.

 Wnioski można składać :

  • począwszy od 26 września 2022 r. osobiście przez wnioskodawcę w Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie, przy ul. Kościelnej 44, 21-411 Wojcieszków, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00
  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie
  • (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Uwaga !!!

Wniosek o przyznanie dodatku można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia
się bez rozpatrzenia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w  Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie- poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00, lub telefonicznie pod numerem 25 755 43 34.

Pliki do pobrania

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00