W kwietniu br. w Szkole Podstawowej w Oszczepalinie Drugim odbyly się pierwsze z dwóch warsztaty profilaktycznena temat: Nie daj się wciągnąć.

Warsztaty zapalnowane i skierowane do uczniów klas VI-VII-VIII.

Celem warsztatów bylo przkazanie informacji na temat zachowań ryzykownych, które często występują
u współczesnej młodzieży. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z negatywnym działaniem alkoholu na organizm człowieka, z pojęciem zatrucia alkoholowego.Poznali równiez definicję uzależnienia oraz jego objawy. Fonoholizm uzależnienie od telefonu komórkowego, temat szczególnie ważny w życiu współczessnego młodego człowieka.

Uczniowie poprzez rozmwę i pracę w grupach usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo szybko uzależniają się od alkoholu. Wyjaśniono czym jest uzależnienie i jak się objawia.

Szczególnie istotne znacznie ma asertywność – umiejętność odmowy wszelkim szkodliwym substancjom, zwłaszcza nieuleganie presji grupy rówieśniczej. W ramach zajęć uczniowie uzyskali odpowiedni zestaw informacji umożliwiający podejmowanie skutecznych decyzji. Uczniowie nabyli podstawową wiedzę
i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę nad zwiekszeniem świadomości siebie; swoich uczuć, postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie.

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania uczniów i przyczynią się do podejmowaia przez nich rozsądnych i przemyslanych decyzji w przyszlości.

yes
yes
yes

______________________________________________________________________________________

W dniu 15 marca 2019 r. na zaproszenie Wójta Gminy Wojcieszków oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wojcieszkowie odbyło się nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Wojcieszków oraz pracowników tych punktów pod nazwą.: „Prawa i obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku oraz zasady funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”


Szkolenie przeprowadził Pan mgr Marek Mudant – certyfikowany (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie). Praktyk, szkoleniowiec. Przeprowadził szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
Na szkoleniu zostały omówione: 
1. Dokumenty konieczne do ubiegania się o kolejne zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
2. Zasady wnoszenia oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu i opłat za korzystanie z zezwolenia.
3. Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
4. Zapewnienie porządku publicznego w najbliższej okolicy punktu sprzedaży alkoholu.
5. Wymagania dotyczące wydzielonego stoiska ze sprzedażą alkoholu.
6. Zakazy dotyczące reklamy napojów alkoholowych.
7. Sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym.
8. Zasady zgodnego z prawem zaopatrywania się w napoje alkoholowe.
9. Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia – zasady karencji w uzyskaniu nowego zezwolenia.
10. Omówienie zasad i zakres prowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu i wskazanie organów uprawnionych do dokonywania przedmiotowych kontroli.
11. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów alkoholowych.
12. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
– interpretacja przepisów m. in.:
• Art. 14-16 – kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać, sprzedawać alkoholu.
• Art. 18 – w jakich okolicznościach i z jakich powodów może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Art.2- najbliższa okolica zakres oraz interpretacja prawna pojęcia.
• Art. 43-45 – omówienie konsekwencji prawnych, w przypadku złamania przepisów.
13. Uświadomienie konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy.
14. Zmiany Ustawy o wychowaniu w trzeźwości z dniem 1 lipca 2018 r. i obowiązki wynikające dla sprzedawców
i podających napoje. 


W szkoleniu wzięło udział 24 osoby. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Warsztaty Profilaktyczne

W maju br. w Szkole Podstawowej w Oszczepalinie Drugim odbyła się druga część warsztatów profilaktycznych na temat: Masz wybór- powiedz nie. Celem warsztatów profilaktycznych było przekazanie informacji o asertywności. Uczniowie poznali, że postawa asertywna…czytaj dalej…

Zdjęcie