Dożywianie dzieci w szkole od września 2022 r

30 sierpnia 2022

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie informuje
o możliwości złożenia wniosku o pomoc w formie dożywiania dla dzieci w szkole i w przedszkolu w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” od miesiąca września 2022r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć m.in.:

  • zaświadczenie od pracodawcy (druk dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie CUS);
  • decyzja / odcinek renty (emerytury);
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie / oświadczenie o formie opodatkowania oraz uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;
  • nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2022r.;
  • w przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki (ostatni kwartał);
  • decyzja o zasiłku rodzinnym;
  • zaświadczenie / oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie jednego gorącego posiłku w roku 2022 wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie (150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości: 345,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie lub pod nr tel. 25 755 43 34.

Pliki do pobrania

Kontakt

Adres: Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków
Telefon: 25 755 43 34
E-mail: cus@wojcieszkow.pl
NIP: 8252192351
REGON: 005184631
NR KONTA: 78 9206 0009 5500 5568 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek - Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00