ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014

W związku z realizacją projektu ,,Wojcieszków – Aktywna integracja” w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do złożenia oferty na realizacje zamówienia poniżej 30 000 euro.

ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38

21-411 Wojcieszków

 1. PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i zorganizowanie niżej scharakteryzowanych form wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji dla 9 uczestników projektu systemowego:

 1. Wsparcie w ramach instrumentów aktywnej integracji zawodowej i społecznej 
 1. Organizacja zajęć – warsztaty i poradnictwo doradcy zawodowego lub trenera pracy

16 godzin warsztatów grupowych, prowadzonych po 8 godzin dziennie

9 godzin konsultacji indywidualnych (9 osób x 1 godzina) podczas, których zostaną ustalone predyspozycje poszczególnych osób do wykonywania określonych zawodów.

Warsztaty powinny być przeprowadzone przez odpowiednio do tego uprawnioną osobę, tj. posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz co najmniej 5-letni okres wykonywania zawodu na podobnym stanowisku (wymóg weryfikowany na podstawie załączonego CV trenera). Ponadto doradca zawodowy powinien posiadać doświadczenie w pracy
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Cel: Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, które zwiększa szanse dla uczestników projektu na znalezienie pracy bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, wytworzenie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, odkrycia możliwości predyspozycji zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Podczas warsztatów grupowych winny być wykorzystane między innymi następujące metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca w grupach

 1. Organizacja zajęć w zakresie poradnictwa, treningu kompetencji i umiejętności społecznych – wsparcie psychologiczne

48 godzin warsztatów grupowych prowadzonych po 8 godzin dziennie

18 godzin konsultacji indywidualnych (9 osób x 2 godziny)

Warsztaty psychologiczne powinny być przeprowadzone przez odpowiednio do tego uprawnioną osobę, tj. posiadającą dyplom magistra psychologii oraz co najmniej 5-letni okres wykonywania zawodu psychologa (wymóg weryfikowany na podstawie załączonego CV trenera).

Cel: Podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia i podwyższenie samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmiana postaw pasywnych na aktywne osób zagrożonych wykluczeniem, wzrost nabycia umiejętności społecznych, kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, komunikacji interpersonalnej, zasad konstruktywnych zachowań społecznych, technik doskonalenia zachowań asertywnych, stresu i możliwości radzenia sobie z nim.

Podczas warsztatów należy zastosować między innymi następujące metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca w grupach.

 1. W ramach warsztatów grupowych oferent winien zapewnić: bazę lokalową, dojazd/zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiady, ubezpieczenie NW oraz wydanie stosownych zaświadczeń/certyfikatów.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę, części zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa powinna zostać wykonana w okresie od 01.08.2014r. do 31.08.2014r., w trosce o uczestników projektu nie codziennie a 2-3 razy w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zajęć w miejscowości Wojcieszków. W przypadku ewentualnych zmian w projekcie lub zmiany uczestników może wystąpić konieczność zmian w harmonogramie szkoleń.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta.
 2. Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e- mail, oraz nr NIP.
 3. Cenę oferty przedstawioną  jako cena brutto. Cena wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 4. Doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia szkoleń – z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 5. Przedłożenie CV osób prowadzących szkolenia.
 6. Przedłożony program prowadzonych zajęć.
 7. List polecający – referencje.
 8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Opakowanie oferty

 1. Oferty należy zapakować w nieprzejrzystych i zalakowanych lub zaklejonych kopertach lub opakowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 38, 21-411 Wojcieszków oraz powinna być oznakowana następująco:

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT nr POKL – 1/2014

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.07.2014 GODZ. 12:00

W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 1. Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, oraz połączone w sposób trwały.
 2. Oferty nadesłane pocztą/kurierem będą zakwalifikowane do postępowania ofertowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę/kuriera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie do dnia 28.07.2014 r. do godz. 11.00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.
 4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT 

 1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 30.07.2014 r. Wyniki oceny i informacja
  o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostaną ogłoszone w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie ul. Kościelna 38, 21-411 Wojcieszków oraz przesłane do każdego oferenta drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie załączonych kryteriów wyboru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji z oferentem w szczególności w przypadku gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość przewidzianych na realizację środków lub pozwala na zwiększenie zakresu usług.
 2. Dopuszcza się wybór realizatora w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 3. Decyzja o wyborze jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 5. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25-755-41-23

KRYTERIA WYBORU OFERT

  Lp. Opis kryteriumSkala ocen (od – do)
1.Posiadane referencje0-3pkt.
2.Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń0-3pkt.
3.Indywidualna ocena oferty szkoleniowej prowadzona będzie na podstawie złożonych dokumentów z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie0-6 pkt.
4.Koszt szkolenia0 -8 pkt. Według wzoru cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 8 pkt.
   

Maksymalna liczba punktów: 20

Wojcieszków, dn. 10 lipca 2014 r.