Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii działa na podstawie:

– Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137),

– Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030),

– Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237),

– Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020) – Dz. U. z 2016 r. poz. 1492.),

– Zarządzeniu Nr 14/2019 Wója Gminy Wojcieszków z dnia 25 marca 2019 roku.

Zadania Komisji:

1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, którego celem jest:

– kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego życia

– umozliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia – przez dzieci, młodzież i dorosłych

– przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

2. Przedstawia roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy.

3. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania okreslone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki.

5. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przedstawiają roczne sprawozdania z realizacji GPPiRPA ora przeciwdzialania Narkomanii.

6. Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci
i młodzieży.

7. Inicjuje i wspiera wszelkie działania profilaktyczne zmierzajace do ograniczenia przemocy, spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków.

8. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkohlowych.

9. Podejmuje dzialania zmierzajace do poddania sie leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

10. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu, również kieruje zawidomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie osoby wskaznej we wniosku wystepuje fizyczne lub moralneznecanie się nad jej członkiem.

11. Podejmuje czynności zwiazane z kontrolą obrotu detalicznego napojami alkoholowymi na terenie Gminy.

12. Współpracuje z Policją, Sądem, Prokuraturą, GOPS, Szkołami.